w XESTIÓN DA BIOMASA NAS ZONAS DE LIÑAS ELÉCTRICAS
  • 11-Enero-2019 10:18
    Info General

    Recibiuse neste Concello de Muxía escrito por parte de Ufd do Grupo Naturgy, comunicando que en cumprimento da Lei 12/2012 de montes de Galicia, se os propietarios dos terreos non efectuaron as labores de xestión da biomasa, Unión Fenosa Distribución S.A levará a cabo os traballos nunha franxa de 5 metros dende os condutores eléctricos máis externos.

    Os planos permanecen no Tablón de Anuncios deste Concello.