w Bolsa de Emprego de Animador Deportivo
 • 26-Marzo-2019 16:15
  Info Xeral

  ANUNCIO  A Alcaldía/Presidencia desta Entidade Local, o 25/03/2019, ditou a seguinte resolución co número: 178/2019:  Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, a lista definitiva de admitidos para formar parte na Bolsa de Emprego de Animador Deportivo é a seguinte:  Nº 1

  Apelidos e nome: Eirís Barca Andrés

  D.N.I.: 79319632S  O Tribunal constituiráse o día 28 de marzo de 2019, ás 10:00 horas para a valoración da fase de concurso.  O aspirante deberá presentarse o día 02 de abril de 2019 ás 13:30 horas na Casa do Concello de Val do Dubra, para a realización do primeiro exercicio.  Val do Dubra, 26 de marzo de 2019

  ANUNCIO  Dase por rematado o proceso selectivo por non presentarse o candidato á fase de oposición, polo que a Bolsa de Emprego queda deserta.  E sen máis asuntos que tratar, dáse por rematada a sesión sendo as 14:30 horas do 2 de Abril de 2019 e para que quede constancia do tratado, redactouse a acta que firmaron a presidenta, a secretaria e os vogais membros do Tribunal.