Canet d'En Berenguer Informa
Al DOGV n.º 8673 de 8 de novembre de 2019 s'ha publicat el següent anunci:
“Anunci de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer sobre informació pública i consultes de la modificació puntual del PGOU (ordenació detallada) (modificació dotacional esportiu per educatiu/docent, parcel.les RDP-3, RDP-4 i RDP-5).
Mitjançant acord del Ple, de data 19 de setembre de 2019, s’ha aprovat el tràmit per a sotmetre a participació pública i consultes la versió inicial modificació puntual del PGOU (ordenació detallada) (modificació dotacional esportiu per educatiu/docent, parcel.les RDP-3, RDP-4 i RDP-5), i de conformitat amb l’article 57 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, es sotmet a participació pública i consulta pel termini de 45 dies comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Durante el termini esmentat podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals, així com al portal de transparència de l’Ajuntament https://canetdenberenguer.sedelectronica.es (Urbanisme, obres públiques i medi ambient / Planejament urbanístic) per a que es formulen les al.legacions que s’estimen pertinents.
Canet d’en Berenguer, a 4 d’octubre de 2019. L’Alcalde: Pere Joan Antoni Chordá.”

En el DOGV n.º 8673 de 8 de noviembre de 2019 se ha publicado el siguiente anuncio:
“Anuncio del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer sobre información pública y consultas de la modificación puntual del PGOU pormenorizada (modificación dotacional deportivo por educativo/docente, parcelas RDP-3, RDP-4 y RDP-5).
Mediante acuerdo del Pleno, de fecha 19 de septiembre de 2019, ha sido aprobado el trámite para someter a participación pública y consultas la versión inicial de la modificación puntual del PGOU pormenorizada (modificación dotacional deportivo por educativo/docente, parcelas RDP-3, RDP-4 y RDP-5), y de conformidad con el artículo 57 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunidad Valenciana, se somete a participación pública y consultas por el plazo de 45 días a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, así como en el portal de transparencia del Ayuntamiento https://canetdenberenguer.sedelectronica.es (Urbanismo, obras públicas y medio ambiente / Planeamiento urbanístico) para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Canet d’en Berenguer, a 04 de octubre de 2019. El Alcalde: Pere Joan Antoni Chordá.”