Canet d'En Berenguer Informa
Al DOGV n.º 8673 de 8 de novembre de 2019 s’ha publicat el següent anunci:
“Informació pública de l’esborrany del pla i del document inicial estratègic de la modificació puntual del Pla General consistent en l’obertura d’un nou carrer entre el carrer Calvari i la plaça del Doctor Félix Rodríguez de la Fuente.
Per Acord del Ple Municipal de data 11 d’abril de 2019, es va aprovar, conforme al que disposa l’artícle 51.1 Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), als efectes de l’avaluació ambiental i estratègica, sotmetre el document que conté el borrador del pla o programa i el document inicial estratègic de la modificació puntual del Pla General consisten en l’obertura d’un nou carrer del carrer Calvari a la Plaça Doctor Félix Rodríguez de la Fuente, a consultes de les administracions públiques afectades d’acord amb l’article 49.1, apartat d) LOTUP i persones interessades, per un termini de 30 dies hàbils.
Durant aquest termini, els documents podran ser examinats per qualsevol interessat en les dependències municipals, així com en el portal de transparència de l’Ajuntament https://canetdenberenguer.sedelectronica.es/transparency/4f94eb9b-8055-4b3b-8870-f70c995e9c2d/ per a que formulen les al.legacions que estimen pertinents.
El que es publica a l'efecte del que es disposa en la LOTUP.
En Canet d'en Berenguer, a 08 d’octubre de 2019. L’Alcalde: Pere Joan Antoni Chordá.”
______________________________________________________________________________
En el DOGV n.º 8673 de 8 de noviembre de 2019 se ha publicado el siguiente anuncio:
“Información pública del borrador del plan y del documento inicial estratégico de la modificación puntual del Plan General consistente en la apertura de una nueva calle entre la calle Calvario y la Plaza del Doctor Félix Rodríguez de la Fuente.
Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 19 de septiembre de 2019, se aprobó, conforme a lo que dispone el artículo 51.1 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP), a los efectos de la evaluación ambiental y estratégica, someter el documento que contiene el borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico de la modificación puntual del Plan General consistente en la apertura de una nueva calle del carrer Calvari a la Plaça Doctor Félix Rodríguez de la Fuente, a consultas de las administraciones públicas afectadas de acuerdo con el artículo 49.1, apartado d) LOTUP y personas interesadas, por un plazo de 30 días hábiles.
Durante este plazo, los documentos podrán ser examinados por cualquier interesado en las dependencias municipales, así como en el portal de transparencia del Ayuntamiento https://canetdenberenguer.sedelectronica.es/transparency/4f94eb9b-8055-4b3b-8870-f70c995e9c2d/, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes.
Lo que se publica a los efectos de lo dispuesto en la LOTUP.
En Canet d'en Berenguer, a 08 de octubre de 2019. El Alcalde: Pere Joan Antoni Chordá.”
--