• 2018-05-02 09:48:35
  Servicios Sociales

  Prazo de solicitude: ata o 30 de maio de 2018, incluído.
  Obxecto:
  Permiten gozar durante 10 días, dunha estadía socializadora e de convivencia, nun espazo lúdico, humano, integrador, formativo e seguro; mediante o desenvolvemento de actividades que este ano estarán dirixidas especialmente ao fomento de habilidades sociais, ao contacto coa natureza e o mar, ao coñecemento da propia cultura e á educación para a saúde.
  A solicitude de praza neste programa de campamentos específicos para persoas con discapacidade é compatible coa solicitude de prazas de inclusión no programa Campaña de verán 2018 da D.X. de Xuventude e Voluntariado
  Persoas destinatarias:
  As persoas que teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade, cun grao igual ou superior ao 33%, e unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos, segundo se indica en cada unha das quendas.
  Requisitos:
   Ter recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
   Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos. Ter cumprida a idade mínima ao inicio da quenda e non superar a idade máxima á súa finalización.
   Estar empadroado nalgún concello de Galicia.
   Non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
   Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da actividade.
   Ter unha capacidade mínima de comunicación e de participación nas actividades que se van desenvolver.
   Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que se solicita.
  Campamentos quendas específicas
  Prezo xeral: 125 € | Prezo con Título de familia numerosa (-50%): 62,5€ | Prezo con Carné xove (-25%): 93,75€
  Adxudicación:
  A adxudicación farase tendo en conta as seguintes prioridades:
   As persoas que non participaran en anos anteriores.
   Residan habitualmente no domicilio familiar.
  No caso de empate a adxudicación de prazas farase por orde de entrada da solicitude.

  Documentación:
   Solicitude (word) | Solicitude (pdf)
   Informe médico (word) | Informe médico (pdf)
  As persoas seleccionadas teñen que aceptar ou renunciar á praza antes de 10 días dende que reciben a notificación de que foron aceptados. No caso de aceptar a praza hai que entregar tamén:
   Xustificante de ter pagado.
   Copia da tarxeta sanitaria ou do seguro médico privado.
   Un informe médico actualizado, no caso de haber cambios de saúde importantes ou necesitar algunha atención especial dende que se presentou a solicitude.
   Copia do carné de familia numerosa ou do carné xove, segundo proceda, no caso de acollerse a algunha destas condicións.
   Unha fotografía tamaño carné.
  É obrigatorio facer isto, para poder entrar na praza concedida.
  Lugar de presentación:
  Consellería de Política Social. Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
  Prazo de presentación:
  Ata o 30 de maio de 2018 incluído.
  Máis información
  Concello de Ourol (Depto. Servizos Sociais) 982559109