• 2021-07-06 09:16:28
  Emprego

  CONVOCATORIA DE AXUDAS DE TRANSPORTE AO ALUMNADO DO CONCELLO DE OUROL QUE REALICE ESTUDOS FORA DO TERMO MUNICIPAL (CURSO ACADÉMICO 2020-2021)


  BENEFICIARIOS: Mozos do concello de Ourol que estean cursando Bacharelato ou algunha modalidade de ciclos formativos de grao medio ou superior e graos, masters, teses ou doutorados universitarios, agás os realizados na modalidade de formación a distancia ou online.

  REQUISITOS:
  - Estar empadroado no Concello de Ourol
  - Figurar matriculado no curso académico 2020-2021 en centros de ensinanza financiados con fondos públicos nos que se cursen os estudos relacionados.

  TIPO DE AXUDAS:
  Segundo a kilometraxe na que estea incluído con arranxo aso seguintes criterios:
  - De 1 Km a 15 Km ........................ 120 €
  - De 15 Km a 50 Km .......................150 €
  - De 50 Km a 175 Km .....................200 €
  - De máis de 175 Km ..................... 250 €

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 21 de xullo de 2021

  DOCUMENTACION A APORTAR:
  - Modelo de solicitude
  - Fotocopia do DNI do/a solicitante cotexado co seu orixinal.
  - Certificación bancaria da conta corrente do interesado

  Xustificación para o cobro da axuda:
  1.- Para os alumnos universitarios:
  1.1.- Fotocopia da matrícula cotexada co seu orixinal.
  1.2.- Extracto do expediente universitario ou certificación do centro académico de terse  presentado polo menos ao 50 % das matrias correspondentes á matrícula do curso 2020-2021.
  1.3.- Documentación que acredite a localidade onde se están a cursar os estudos

  2.- Para os alumnos/as de Bacharelato ou Formación Profesional:
  2.1- Fotocopia cotexada do boletín de cualificación ou certificación académica expedida polo centro ou certificación do centro de terse presentado polo menos ao 50 % das materias correspondentes á matrícula no curso 2020-2021.  Adjuntos: