• 2022-01-28 10:07:46
  Emprego


  AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE CORRECCIÓN DE IMPACTOS PAISAXÍSTICOS DESTINADAS A PARTICULARES

  OBXECTO:

  Poderán ser obxecto de subvención as seguintes actuacións:

  -          Revestimento e/ou pintado de parámetros cegos de fachada que actualmente estean rematados con materiais ou solución cosntrutivas non axeitadas para quedaren á vista, como fábrica de ladrillo, bloques de formigón, formigón ou morteiro de cemento.

  -          Renovación do acabamento dos parámetros cegos de fachadas, carpintarías ou cerrallarías exteriores que supoñan un impacto paisaxístico como consecuencia do deficiente estado de conservación ou da tonalidade e/ou a intensidade da actual cor de acabamento.

  -          Remate ou renovación do acabado exterior de cubertas que, ben por estar rematadas con pranchas de fibrocemento ou solcucións construtivas non axeitadas para quedaren á vista, ben por atoparse nun deficiente estado de conservación, constitúen un impacto paisaxístico.

  -          Revestimento de muros de cerramento de predios realizados con ladrillo ou bloques de formigón, sen revestir.

  -          Recuperación, restauración ou arranxo de muros de pedra tradicionais, co obxecto de evitar o potencial impacto paisaxístico que produciría a súa perda, así como o que produce o seu mal estado de conservación.

   

  REQUISITOS:

  Poderán ser beneficiarios desta subvención as persoas físicas titulares dun inmoble ou ben sobre o que pretendan realizar algunha/s das actuacións subvencionadas.

  Só caberá presentar unha solicitude por persoa. Cada solicitude poderá conter varias actuacións.

  A persoa solicitante deberá ser propietaria do terreo, inmoble ou ben en que se pretende realizar as actuacións e deberá acreditar a súa plena dispoñibilidade.

   

  GASTOS SUBVENCIONABLES:

  -          Gastos necesarios para a axeitada execución das actuacións subvencionadas

  -          Gastos correspondentes a honorarios facultativos pola redacción dos proxectos técnicos.

  -          Os tributos serán gasto subvencionable cando a persoa beneficiaria da subvención os aboe efectivamente.

   

  CONTÍA DA SUBVENCIÓN:

  O importe da subvención será do 70% do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 3.000 € por solicitante e ben.

   

  PRAZO E SOLICITUDES:

  Ata o 21 de febreiro de 2022, ou ata o esgotamento do crédito, téndose en conta a orde cronolóxida de entrada das solicitudes.

   

  INFORMA: 

  Resolución do 20 de decembro de 2021 do Instituto de Estudos do Territorio (DOG nº 12 de data de 19/01/2022)

  Concello de Ourol a través do Axente de Emprego en horario de 9:00 a 14:00 horas ou no teléfono 982-559109