• 2022-07-07 11:04:31
  Servicios Sociales


  QUEN PODE PEDIR ESTA AXUDA?

  Pode pedir esta axuda aquelas persoas que, a 27 de xuño de 2022:
  • Teñan residencia legal e efectiva en España e a tiveran de forma continuada e ininterrumpida durante o ano inmediato anterior.
  • Realicen unha actividade por conta propia ou allea pola cal estén dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade, ou
  • Estén inscritos como desempregados na oficina de emprego, estén cobrando ou non a prestación ou subsidio por desempleo.
  • As rendas obtidas en 2021, incluidas as que perciban os convivintes, sexan inferiores a 14.000 euros e o patrimonio, descontando a vivenda habitual, non supere os 43.196,40 euros.

  PRAZO PARA SOLICITAR A AXUDA DE 200 €?

  Ata o 30 de setembro de 2022

  COMO SE PODE SOLICITAR A AXUDA?

  A axuda solicitarase a través do formulario electrónico dispoñible na Sede Electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  Para a presentación da solicitude é necesario dispoñer de Cl@ve o certificado electrónico (incluido DNI-e).

  Para a solicitude destas axudas debese consignar o NIF do solicitante y das personas que convivan no mismo domicilio y unha conta bancaria titularidade do solicitante na que desexa que se realice o abono da axuda.  Adjuntos: