• 2022-08-19 13:27:00
  Emprego


  O Instituto Galego de Vivenda e Solo acaba de abrir o prazo para a presentación de solicitudes para o PROGRAMA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVENDAS

  REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS:

  -          Posuir a nacionalidade española ou dalgún dos Estados membros da UE ou do espazo económico Europeo.

  -          Ter menos de 35 anos, incluida a idade de 35 anos, no momento de solicitar a axuda.

  -          Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentación da solicitude.

  -          Dispoñer duns ingresos anuais por parte das persoas que compoñen a unidade de convivencia iguais ou inferiores a tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM).

  -          Ter subscrito un contrato privado ou unha escritura pública de adquisición de vivenda con posterioridade a 1/01/2022, salvo para aquelas persoas que tendo solicitada a axuda en 2021 se lles denegara por esgotamento de crédito.

  REQUISITOS DA VIVENDAS:

  Polo que respecta ás vivendas, estas deberán cumprir as seguintes condicións:

  -          Estar emprazada nun concello de menos de 10.000 habitantes.

  -          Que se trate dunha vivenda xa construída. Para estes efectos, admitiranse tanto as vivendas novas como as usadas.

  -          O prezo de adquisición da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e tributos inherentes a ela, será igual ou inferior a 120.000 €.

  -          Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude.

  -          Que nin a persoa solicitante nin ningunha das persoas integrantes da súa unidade de convivencia sexan propietarias ou usufructuarias dalgunha vivenda en territorio español.

  AXUDAS:

  Os beneficiarios deste programa poderán acceder ás seguintes axudas:

  Subvención de ata 10.800 € por vivenda, co limite máximo do 20 % do prezo de venda.

  PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES:

  Ata o 30 de setembro de 2022 ou ata o esgotamento do crédito orzamentario.

  INFORMACIÓN:

  Resolución do 1 de agosto de 2022 do Instituto Galego da Vivenda e Solo, DOG nº 154 de 12 de agosto de 2022. Para máis información poden acudir ao Concello de Ourol a través do Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, en horario de 9:00 a 14:00 horas ou ben chamar ao teléfono 982-559109.