• 2022-12-12 15:41:05
    Emprego

    No BOP de Lugo de data de 9 de decembro de 2022 publicaronse integramente as bases xerais e especificas que rexerán a convocatoria dos procesos selectivos da oferta de emprego público de carácter excepcional prevista tanto nas disposicións adicionais 6ª e 8ª como no artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para  areducción da temporalidade no emprego público.
    As bases poden consultarse tamén no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello e na súa sede electrónica.

    O prazo de presentación de solicitudes de momento no está aberto e será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOE.