• 2023-02-01 12:52:58
  Emprego

  AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE CORRECCIÓN DE IMPACTOS PAISAXÍSTICOS DESTINADAS A PARTICULARES

  OBXECTO:

  Poderán ser obxecto de subvención as seguintes actuacións:

  a) Actuacións de restauración e/ou revestimento de elementos de fachada.

  b) Remate, renovación e/ou substitución do acabamento exterior de cubertas

  c) Recuperación, restauración e/ou revestimento de muros de peche de terreos


  REQUISITOS:

  Poderán ser beneficiarios desta subvención as persoas físicas titulares dun inmoble ou ben sobre o que pretendan realizar algunha/s das actuacións subvencionadas.

  Só caberá presentar unha solicitude por persoa. Cada solicitude poderá conter varias actuacións.

  A persoa solicitante deberá ser propietaria do terreo, inmoble ou ben en que se pretende realizar as actuacións e deberá acreditar a súa plena dispoñibilidade.

   
  GASTOS SUBVENCIONABLES:

  -          Gastos necesarios para a axeitada execución das actuacións subvencionadas

  -          Gastos correspondentes a honorarios facultativos pola redacción dos proxectos técnicos.

  -          Os tributos serán gasto subvencionable cando a persoa beneficiaria da subvención os aboe efectivamente.

   
  CONTÍA DA SUBVENCIÓN:

  O importe da subvención será do 70% do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 3.000 € por solicitante e ben.


  PRAZO E SOLICITUDES:

  Ata o 17 de febreiro de 2023, ou ata o esgotamento do crédito, téndose en conta a orde cronolóxica de entrada das solicitudes.

  INFORMA: 

  Resolución do 21 de novembro de 2022 do Instituto de Estudos do Territorio (DOG nº 11 de data de 17/01/2023)

  Concello de Ourol a través do Axente de Emprego en horario de 9:00 a 14:00 horas ou no teléfono 982-559109