• 2023-02-02 13:38:00
  Emprego


  BENEFICIARIOS:

  a)       Persoas físicas propietarias de calquera dereito sobre un inmoble residencial

  b)       Agrupacións de persoas físicas, privadas sen personalidade.

   

  CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:

  Os proxectos de biomasa que se subvencionarán son os do grupo:

  B1 - Caldeiras que utilicen leña.

  B2 – Caldeiras de pellets con volume de acumulación de combustible inferior a 3.000 l.

  B3 – Caldeiras de pellets con volume de acumulación de combustible maior ou igual a 3.000 l.

  Serán subvencionables:

  a)       O equipamento principal de xeración enerxética

  b)       O custo do equipamento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extracción de cinzas.

  c)       Resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento de sistema.

  d)       O custo do sistema de almacenamento e alimentación do combustible.

  e)       O custo de montaxe e conexión.

  PRAZO SOLICITUDE BENEFICIARIOS:

  Na páxina web do Inega (www.inega.gal) estará dispoñible unha listaxe de entidades colaboradoras adheridas á convocatoria de axudas.


  As entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación) só se admite a tramitación electrónica.
  • Inicio solicitude: 1 de marzo de 2023
  • Fin solicitude: 29 de xuño de 2023

  CONTÍA MÁXIMA DAS AXUDAS:

  A contía da axuda será do 50 % do investimento elixible da instalación.

  A contía máxima da axuda por proxecto será de 8.000 €

  INFORMACIÓN: INEGA. DOG nº 12 do 18 de xaneiro de 2023.

  Teléfono de información: 981-541500

  www.inega.gal

  No correo electrónico: inega.info@xunta.gal