• 2023-10-05 13:58:39
  Esports


  L'ajuntament us informa que s'han aprovat les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals per a la pràctica esportiva destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiques curs 2023-2024.

  Són requisits per poder rebre l’ajut:
  • Presentar la sol·licitud en l’imprès normalitzat model 1 i la documentació acreditativa en els terminis establerts en aquesta convocatòria.
  • Participar en les activitats esportives relacionades amb els ajuts objecte d’aquestes bases. si els menors no duen a terme les activitats esportives sense cap tipus de motiu i/o justificant mèdic, la beca de tots els membres de la unitat familiar quedarà directament denegada o limitada, depenent de la situació socioeconòmica de la família.
  • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públic o privat.
  • Que la renda per càpita de la unitat familiar no sigui superior a la indicada en la taula següent i que no tingui uns estalvis superiors a 9.000,00€

  Tramitació i terminis de presentació:

  El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà previsiblement del 2 al 27 d’octubre de 2023.

  Cal presentar la instància de sol·licitud i tota la documentació al registre d’entrada de l’Ajuntament de pacs del penedès (OAC).

  Trobareu tota la informació a l'anunci oficial del BOP.
  Adjuntos: