• 2023-10-26 09:36:16
  Info General


  Les ordenances fiscals són importants per l’administració (són els tributs i les taxes municipals).

  Des de l'Ajuntament de Pacs hem cregut convenient no augmentar els tributs. Tan sols en 2 taxes al estar molt descatalogades, s’ha fet una revisió.

  Seran efectives a partir del dia 1 de gener 2024.
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

  Instal·lacions solars tèrmiques: Bonificació del 50% de la quota íntegra  de l’impost els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes d’autoconsum per a l’aprofitament tèrmic de l’energia solar

  Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum: Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost  els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d’autoconsum

   

  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

  Les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en tres categories fiscals.

  Hem incrementat 1% la categoria fiscal 1ª . L’increment va en funció de la facturació de cada empresa.

   

  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

  Segons la classificació ambiental:

  Bonificació del 50%  a favor dels titulars dels vehicles amb el distintiu ambiental “Zero emissions”

  Bonificació del 50% a favor dels titulars dels vehicles amb distintiu ambiental “ECO”

  Donem continuïtat a la bonificació del 100% als titulars dels vehicles històrics de més de 25 anys.

   

  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA

  Bonificació del 40% de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys.

   

  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

  Bonificació del 90% de la quota de l’impost a favor de les obres per a l’adaptacó d’accessos, edificacions o instal·lacions amb la finalitat de superar barreres arquitectòniques per a persones grans i per persones amb discapacitat.

  Bonificació del 95% a favor de les obres destinades a la millora de l’eficència energètica en les que s’incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum.

  Bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

   

  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

  No hem fet increment. Estem valorant el nou sistema de recollida de residus. Hem cregut convenient no fer cap augment i que l’Ajuntament continuï assumint la despesa, i un cop tinguem definit el criteri a seguir, estudiarem els costos.

  Bonificació del 15% de la quota establerta els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat de les deixalleries municipals, durant l’exercici anterior i amb un mínim de 12 vegades l’any.

   

  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. TAXA PER TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS

  Bonificació d'un 50%
  a les persones que acreditin haver adoptat a l'animal a una protectora o Centre d'Acollida d'Animals Domèstics.

  Donem continuïtat a la quota anual cens animals domèstics amb xip o tatuatge  16,50€

  Taxa per expedició de document acreditatiu de la llicència municipal per la tinença de gossos potencialment perillosos 25€

  Taxa per la renovació anual del document per la tinença de gossos potencialment perillosos    8€

  Taxa per la renovació o pèrdua de la documentació   25€

   

  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CEMENTIRIS

  Hem retirat la taxa que es cobrava pel servei de l’enterrament, donat que és un servei que ofereix una empresa privada

  Hem incorporat la taxa per expedició de títols i de duplicats  20€

  Hem mantingut la taxa per conservació i neteja dels nínxols   16,50€

   

  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

  Tenint en compte que és una ordenança que havia quedat molt obsoleta i que no recollia el dia a dia a Pacs, hem repercutit el IPC acumulat des del 2021 fins el setembre del 2023 sent del 10,7%.

   

  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

  Degut a l’increment d’Aigua Ter Llobregat (ATL) i desprès de reunir-nos amb l’empresa consecionària Aigües de Vilafranca, i presentar-nos les propostes de tarifes per l’any 2024. Hem escollit la tarifa més equitativa per tot el municipi sent un 35%.

   

  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER DRETS D’EXÀMEN PER A LES PROVES D’ACCÉS A LES PLACES CONVOCADES PER AJUNTAMENT DERIVADES D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

  Taxa grup A: 25€

  Taxa grup C: 25€

  Taxa Agrupacions professionals: 25€

  Adjuntos: