• 2023-12-15 14:09:37
  Info General

  L'Ajuntament informa que queda convocada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 20 de desembre de 2023, a les 20.00 hores del vespre, a la Casa de la Vila, per a tractar dels assumptes inclosos a l’Ordre del dia i que es relacionen a continuació:


  ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
  1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2.Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia i procedir a la seva ratificació si s’escau.
  3.Aprovació de les bases de la IV Rua de Carnaval.
  4.Aprovació conveni Treball i Formació 2023.
  5.Aprovació addenda de l’EMAP 2023-2024.
  6.Modificació de l’Ordenança Fiscal de preus públics.
  7.Aprovació del conveni del Projecte de circuit estable de cinema Català ”Cicle Gaudi” de l’Acadèmia del cinema Català.
  8.Aprovació inicial del Pressupost Municipal 2024.
  9.Aprovació de la certificació núm. 1 de l’obra “Rehabilitació de nínxols i
  adequació de la urbanització del cementiri de Pacs del Penedès”.
  10.Renuncia subvenció PUOSC 2020-2024, actuació “Col.locació de passos per a viannats elevats, reductors de velocitat, a diferents vials”.
  11.Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm.203/2023.
  12.Moció presentada per Pacs Batega, per la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024.
  13.Despatx d’ ofici.
  14.Despatx de l’Alcaldia i regidories.
  15.Precs i preguntes.

  Adjuntos: