• 2021-08-31 07:36:06
    Ocupació

    Es fa públic, que per Resolució de l'Alcaldia núm. ro8 de data, 2o d'agost de 2021, s'ha procedit aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a contractar una persona d'agent cívic, en el marc del "Pla de reactivació de l'Ocupació per al 2021 del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020. Les instàncies hauran de ser presentades al Registre General de l'Ajuntament o mitjançant instància genèrica telemàtica disponible a la web municipal dins el termini improrrogable de lo dies naturals a partir de l'endemà de Ia publicació d'aquest anunci. Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran exclusivament al tauler d'edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament.

    Adjuntos: