• 2022-06-23 18:03:59
  Info General

   

  ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA

  De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'Ordenança Municipal reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  Problemes que es volen solucionar amb la norma:

  La llei 16/15, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa, al seu article 22 estableix la modificació dels articles 9 i 187 del Decret Legislatiu 1/10, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, de manera que queden determinades amb caràcter general les obres subjectes al règim de llicència urbanística, al règim de comunicació prèvia i les que no estan subjectes a cap dels dos règims.

  En l’àmbit reglamentari la regulació dels procediments d’intervenció en matèria d’obres estan dispersa actualment en el Decret 64/14, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i el Decret 179/1995, del 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  L’Ajuntament no disposa d’una ordenança pròpia en aquesta matèria que dificulta la tramitació administrativa i genera una constant inseguretat jurídica vers als ciutadans i retards en el coneixement de quin sistema d’intervenció els pot afectar en les actuacions que vulguin iniciar.

  Necessitats i oportunitats de la seva aprovació:

  Elaboració per Diputació de Barcelona d’un model d’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol i l’atorgament d’un recurs tècnic de suport a la seva implementació.

  Objectius de la norma:

   Regular, clarificar, simplificar i agilitzar la tramitació dels diversos procediments administratius necessaris per a la concessió de les llicències i actuacions urbanístiques sotmeses a algun règim d’intervenció administrativa, per tal de facilitar la interpretació, normativa i aplicar criteris de simplicitat i eficàcia, definint aquelles obres i actuacions que han d’estar sotmeses a un procediment administratiu més àgil, ràpid i eficaç que el d’una autorització o llicència prèvia, estalviant temps als ciutadans i professionals del sector i optimitzant els recursos municipals.

  Facilitar la inspecció urbanística i l’acció pública tot introduint la figura del cartell d’obres.

  Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

  No es contemplen altres solucions respecte a l’aprovació d’una ordenança que proporcioni una major seguretat jurídica al ciutadà i agilitzi els tràmits administratius.

  Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin podran presentar opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de 20 DIES NATURALS a comptar des de l’endemà al de la publicació del corresponent anunci a la web municipal, mitjançant la presentació presencial o electrònicament a la web de tràmits municipal.
  Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 20 DIES NATURALS a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.