• 2023-02-15 18:22:14
  Info General

  ANUNCI

   Per Decret de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2023, s’ha acorda aprovar les bases reguladores de la convocatòria per constituir una Borsa de treball d’auxiliars administratius, del grup C2 de personal laboral temporal per cobrir de forma excepcional, necessitats urgents i inajornables de personal d'aquest grup professional. Que tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació, mitjançant concurs -oposició lliure, per donar cobertura d’una manera àgil a necessitats concretes i prioritàries de personal d’aquesta categoria en les següents situacions,

  - Existència de places vacants
  - Substitució transitòria de titulars.
  - Qualsevol altre modalitat de contractes de caràcter temporal de conformitat amb la legislació vigent. 

  Les sol·licituds per participar en el procés de selecció s’han de presentar durant el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de les bases al BOPB.

  La publicació del BOPB és de data 14-2-23

  Adjuntem enllaç amb tota la informació necessària per presentar les sol·licituds.

  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=409139&idens=815420002