• 2023-06-14 16:32:59
  Joventut


  L'Ajuntament us informa de la necessitat urgent de contractar un director/a de lleure per les activitats d’estiu 2023.

  Requisits per participaren en la convocatòria:

  Les persones aspirants hauran d’estar en possessió del títol, o en condicions d’obtenir-lo en la data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies, de director en el lleure infantil i juvenil expedit per la Secretaria General de Joventut o titulacions oficials relacionades en el món de l’esport i el lleure.

  Presentació de sol·licituds:

  Mitjà de presentació: 
  • Les instàncies seran tramitades exclusivament per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

  La instància haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
  • Currículum vitae de l’aspirant.
  • DNI o passaport.
  • Número de la seguretat social.
  • Acreditació de la titulació exigida en la convocatòria.

  Un cop examinada la documentació, els i les aspirants seran convocats/des a l’entrevista.

  Data límit per presentar les instàncies 19 de juny de 2023.

  Inici de la contractació 26 de juny de 2023.


  Adjuntos: