• 2023-09-05 14:00:00
  Info General


  L'Ajuntament us informa de la convocatòria del Ple ordinari de demà dia 6 de setembre de 2023 a les 20:00 hores a la Casa de la Vila.

  Els punts de l'ordre del dia són els següents:
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia i procedir a la seva ratificació sis’escau.
  3. Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2022.
  4. Aprovació bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals per a lapràctica esportiva, destinats a famílies amb necessitats socioeconòmiquescurs 23-24.5.
  5. Aprovació i/o modificació de preus públics.
  6. Aprovació de la Certificació núm.1 de l’obra “Arranjament del camí del Pla deCavalls a l’antic camp de Fútbol de Pacs del Penedès.
  7. Despatx d’ ofici.
  8. Despatx de l’Alcaldia i regidories.
  9. Precs i preguntes.


  Adjuntos: