• 2022-07-18 16:38:34
  Servizos Sociais


  BONO COIDADO PARA A CONCILIACIÓN EN SITUACIÓNS PUNTUAIS E PERÍODOS DE VACACIÓNS ESCOLARES

  Consellería de Política Social e Xuventude
  Obxecto
  Axudas económicas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia de ata doce anos de idade, estes incluídos, para atención de necesidades de conciliación producidas entre o 1 de xaneiro e o 14 de setembro de 2022, de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares.
  Entenderanse como períodos de vacacións escolares os seguintes:

  ·         Do 1 ao 7 de xaneiro.

  ·         Os días 28 de febreiro e 1 e 2 de marzo.

  ·         Do 11 ao 18 de abril.

  ·         Do 23 de xuño ao 14 de setembro.
  Persoas beneficiarias. Requisitos
  Os/as pais/nais e titores/as de nenos/as de ata doce anos de idade, estes incluídos, ou as persoas que os/as teñan en situación de acollemento familiar ou garda con fins adoptivos, que residan na Comunidade Autónoma de Galicia e se atopen nos supostos seguintes:
  1.  Que o neno ou nena sexa menor de trece anos no momento no que se produce o suposto para o que se solicita a axuda.

  2.    Que ambos proxenitores, titores/as, acolledores/as, gardadores/as, familias monoparentais ou proxenitores con custodia non compartida, estean efectivamente traballando, no suposto de solicitudes por enfermidade ou accidente do neno ou nena e/ou por asistencia a campamentos ou outros recursos de conciliación colectivos especificamente organizados para a atención dos nenos e nenas nos períodos de vacacións escolares.
  Accións subvencionables
  1.  Necesidades puntuais:

  1.    Enfermidade ou accidente do neno ou nena ou da persoa coidadora habitual.

  2.    Asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación que impidan a atención do neno ou nena.

  3.    Situacións puntuais de carácter laboral da persoa coidadora habitual que impidan a atención do neno ou nena.

  4.    Situacións puntuais de coidado de familiares, do neno ou nena ou da persoa coidadora habitual, ata o segundo grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade sempre que impidan a atención do neno ou nena.

  2.  Necesidades en períodos de vacacións escolares que se producen cando os centros educativos están pechados por vacacións sempre que ambos os proxenitores, titores/as acolledores/as, gardadores/as con fins adoptivos acrediten que por motivos laborais non poden facerse cargo da atención do neno ou nena.
  Gastos subvencionables
  Gastos realizados entre o 1 de xaneiro e o 14 de setembro de 2022 correspondentes a:

  1.    Contratación laboral dunha persoa empregada do fogar de forma temporal para o coidado do neno ou nena. Consideraranse tamén as ampliacións horarias de contratos laborais preexistentes que se realicen con esta finalidade no que se refire á dita ampliación.

  2.    Contratación de servizos de atención á infancia a domicilio.

  3.    Asistencia a servizos de conciliación autorizados pola Consellería de Política Social, en concreto, atención en ludotecas, espazos infantís ou servizos complementarios de atención á infancia.

  4.    Asistencia a campamentos ou outros recursos de conciliación colectivos especificamente organizados para a atención dos nenos e nenas nos períodos de vacacións escolares.
  Tipo e contía de axudas
  Consistirá nunha achega que pode acadar ata o 100 % do custo das actuacións. A contía máxima da axuda será:

  De 500 euros por unidade familiar no caso de contratación dunha persoa empregada do fogar ou de servizos de atención á infancia a domicilio.

  De 200 euros por cada neno ou nena no caso de asistencia a servizos de conciliación autorizados pola Consellería de Política Social ou a campamentos ou outros recursos de conciliación colectivos especificamente organizados para a atención dos nenos e nenas nos períodos de vacacións escolares.
  Modo de presentación e prazo da solicitude
  As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

  O prazo de presentación finalizará o día 30 de setembro de 2022. 

  Máis información:

  Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Touro Teléfonos: 981504000/29 Extensión 1
  Orde do DOG nº 130 do 2022/7/8 - Xunta de Galicia