l'Albiol Informa
Hi ha dos col·lectius de persones treballadores que ja poden demanar subsidis d’atur excepcional si han perdut la feina després de l’inici de l’estat d’alarma per la COVID 19. Són: - Les persones que veiessin com finalitzava el seu contracte temporal de durada determinada, amb una durada mínima de 2 mesos, però que no tinguessin dret a rebre cap prestació o subsidi. Poden demanar un subsidi d’atur excepcional, que serà com a màxim d’1 mes amb un import aproximat de 430 euros (80% de l’IPREM mensual). Aquí podeu demanar més informació i tramitar l’ajut: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html - Les persones incloses en el Sistema Especial per a treballadors/es de la Llar que no prestin temporalment els seus serveis per risc de contagi o que hagin perdut la feina per la crisi sanitària de la COVID 19. Poden demanar un subsidi extraordinari per falta d’activitat, que serà del 70% de la seva base de cotització i no pot superar el Salari Mínim Interprofessional. Aquí podeu demanar més informació i tramitar el subsidi: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/proce_ciudadanos/subsidios_SEEH.html

Archivos adjuntos:
Info General 07-Mayo-2020 08:01