l'Albiol Informa
Recordeu que fins divendres 22 de maig està obert el termini per fer la preinscripció per als ensenyaments d’infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) per al curs 2020-21. Aquests tràmits únicament són per a alumnes que inicien aquests ensenyaments, mentre que si ja els estan cursant hauran de confirmar la plaça quan el centre els ho demanin. La preinscripció s’ha de fer preferiblement per mitjans telemàtics mitjançant aquests enllaços: - Educació infantil (llars d’infants públiques): http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20471-infantil-primer-cicle?moda=1 - Educació infantil (P3,P4 i P5), primària i ESO: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 Si no podeu tramitar la preinscripció telemàticament, podeu fer-la de manera presencial a partir de demà 19 de maig, però sempre amb CITA PRÈVIA, que haureu d’haver concertat abans amb el centre on voleu per la preinscripció per telèfon o per correu electrònic. Per a fer la preinscripció presencialment seguiu aquests consells de seguretat: - Només pot anar 1 persona - Heu d’anar al centre amb mascareta i guants - Porteu un bolígraf de casa per si el necessiteu - Porteu tota la documentació necessària i si és possible el formulari de preinscripció degudament emplenat, que us haureu descarregat d’internet: Model de sol·licitud de preinscripció per a llars d’infants públiques http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/llars/sol-llars.pdf Model de sol·licitud de preinscripció per a Educació infantil (P3,P4 i P5), primària i ESO http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf Documentació necessària: - La sol·licitud de preinscripció - El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l\alumne o alumna està en situació d\acolliment, la resolució d\acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. - El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d\estrangers comunitaris, document d\identitat del país d\origen. - El DNI de l\alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys. De forma extraordinària, les dades d\identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d\identitat, el llibre de família del país d\origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. - Els documents que acreditin els criteris de prioritat. Aquests criteris són: * tenir germans/es als centre o pares/mares/tutors/es que hi treballen proximitat del domicili de l’infant o del centre del treball dels progenitors/es/tutors/es * renda anual de la unitat familiar * discapacitat de l’alumne igual o superior al 33% * família nombrosa o monoparental El criteri de provenir d’un centre o ensenyament adscrit al centre sol·licitat no s’ha d’acreditar, ja que es comprova d’ofici.
Info General 18-Mayo-2020 08:02