l'Albiol Informa
El passat 28 de maig van entrar en vigor diverses mesures econòmiques per la COVID 19, com ara: - Les empreses que ofereixen serveis de telecomunicacions estan obligades a fraccionar i ajornar el deute dels abonats/des durant l’estat d’alarma i fins al 30 de juny de 2020. L’ajornament i fraccionament ha de ser lineal i el pagament en 6 mesos, a no ser que client i companyia acordin un termini diferent. No es podran cobrar interessos de demora ni exigir garanties. - Augmenta de 3 a 4 mesos el període sense interessos en els ajornaments que pimes i autònoms poden sol·licitar per pagar a Hisenda. - Per a l’impost de societats es poden presentar els comptes anuals disponibles, encara que no s’hagin pogut aprovar dins de termini. Posteriorment, fins al 30 de novembre, es podrà presentar una declaració complementària. - L’Agència Tributària pot retardar fins al 30 de setembre la publicació de la seva llista de deutors. Consulteu tota la informació aquí https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml

Archivos adjuntos:
Info General 01-Junio-2020 08:01