l'Albiol Informa
Demà, divendres 17 de juliol, a les 18.30h, a les Oficines Municipals de Les Masies Catalanes, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de l'Albiol, amb el següent ordre del dia: I- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS II- ASSUMPTES ADMINISTRATIUS 2.1.- DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 2.2.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ A QUÈ FA REFERÈNCIA LA LLEI 15/2012, DE 5 DE JULIOL, REFERENT AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 2.3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2019 3.4.- PROPOSTA D’ACORD D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE L’ALBIOL 3.5.- PROPOSTA D’ACORD DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE PILOT EN MATÈRIA DE VIDEOVIGILÀNCIA PER PART DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT-MOSSOS D’ESQUADRA. 3.6.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL MODEL DEL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D’AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS (QdCAC). 3.7.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A COMPENSACIONS ECONÒMIQUES DE RETRIBUCIONS DE CÀRRECS ELECTES, ANY 2020 3.8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA “DECLARACIÓN SOBRE LA DEFENSA DEL CIELO NOCTURNO Y EL DERECHO A LA LUZ EN LAS ESTRELLAS” III.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES IV.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA/REGIDORIES L’Albiol, juliol de 2020 L’Alcalde Mario Cortés Ayén
Info General 16-Julio-2020 16:21