l'Albiol Informa
L’Ajuntament de l’Albiol ha convocat un ple ordinari per aquest dimecres 7 d’octubre. La sessió s’iniciarà a les 18.30 hores, a les oficines municipals de les Masies Catalanes. Els punts que es debatran al ple són els següents: ORDRE DEL DIA I- Aprovació de les actes de les sessions anteriors II- Assumptes administratius 2.1.- Donar compte de resolucions d’alcaldia 2.2.- Donar compte dels informes de tresoreria/intervenció a què fa referència la llei 15/2012, de 5 de juliol, referent al segon trimestre del 2020 2.3.- Es dona compte del contingut del decret 30/2020 de nomenament dels tinents d’alcalde i designació dels membres de la Junta de Govern Local 2.4.- Es dona compte del contingut del decret d’alcaldia 31/2020 corresponent al nomenament de regidors d’àrea 2.5.- Es dona compte del contingut del decret 32/2020 de delegació de competències de l’alcaldia en la Junta de Govern Local 2.6.- Ratificació de l’acord d’aprovació de les festes locals per a l’exercici 2019 2.7.- Ratificació de l’acord d’aprovació d’un conveni entre aquest Ajuntament i el Servei Català de Trànsit 2.8.- Proposta d’acord de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 2.9.- Proposta d’acord d’aprovació del contracte de cessió en comodat del fons de l’Ajuntament de l’Albiol fins l’any 1940 i autorització per a inventariar el patrimoni del fons documental judicial 2.10 .- Proposta d’acord d’adhesió a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances i a l’acord marc del servei d’assegurances de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) per a la defensa jurídica i la reclamació de danys III- mocions, precs i preguntes - Moció de rebuig a la decisió del tribunal suprem d’inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya -Moció per realitzar un reconeixement i homenatge solemne a l’albiolenc Miquel Maydeu Pallerola, deportat als camps de concentració nazis. -Manifest sobre l’aniversari de l’1-O
Info General 06-Octubre-2020 12:54