l'Albiol Informa
La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori. L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç detallista i de restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores, tret de les activitats culturals, que podran tancar a les 22.00 hores, o les activitats de caràcter essencial. D’aquesta manera, des d’aquest diumenge 25 d’octubre, resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 hores i les 06.00 hores, excepte en els casos següents: Assistència sanitària urgent. Anar a la farmàcia per compres urgents. Anar i tornar de la feina, amb certificat d’empresa, quan no es possible fer teletreball. Desplaçament de personal acreditat per a serveis essencials, sanitaris i socials. Tenir cura de persones grans, menors, dependents o amb discapacitat per motius inajornables. Actuació urgent davant d’òrgans judicials. Retorn d’un viatge al lloc de residència habitual. Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives. Sortida de mascotes només de les 4 a les 6 hores. Altres causes de força major o necessitat justificada.
Info General 26-Octubre-2020 12:03