l'Albiol Informa

Des de la convocatòria de les eleccions i fins el 4 de febrer (termini ampliat fins el 5 de febrer, en l'horari habitual de les oficines de Correus i de manera telemàtica a través del web correos.es, i com a màxim a les 14.00 h) les persones que desitgin votar per correu ha d'enviar la sol·licitud de vot a l'Oficina del Cens Electoral.


La sol·licitud de vot per correu es pot fer:


Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es

Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:

El document nacional d’identitat (DNI)

El passaport (amb fotografia i signatura del titular)

El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)

En tots tres casos, han de ser documents originals, no s'accepten fotocòpies.


En cas de desplaçar-se a l’oficina de Correus per tramitar la sol·licitud de vot de manera presencial, s’ha habilitat l’opció de demanar cita prèvia des de l'App i web de Correos.es.


Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d’estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l'escriptura notarial o consular són gratuïts). 


Una vegada l’Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa. 


Important:

El termini s'ha ampliat fins el 5 de febrer, en l'horari habitual de les oficines de Correus i de manera telemàtica a traves del web correos.es, com a màxim fins a les 14.00 h.

Info General 27-Enero-2021 19:23