l'Albiol Informa

L’Ajuntament de l’Albiol informa als veïns i veïnes de la necessitat de mantenir les parcel·les netes per reduir el risc d’incendis a la urbanització Masies Catalanes, així com per evitar la proliferació d’animals que poden arribar a ser una plaga.  


En aquest sentit, es recorda la importància que cadascun dels propietaris de les parcel·les mantinguin els terrenys en condicions de seguretat, salubritat i ornament; així complir altres deures d’ús i conservació d’acord amb el que disposa l’article 197 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

Aquesta obligació de mantenir les finques netes, està prevista també en l’ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys al municipi de l’Albiol, publicada en el BOPT número 284, d’11 de desembre de 2013.

L’article 5.4 de l’esmentada ordenança estableix també l’obligació dels propietaris de mantenir les tanques vegetals de les finques adequadament tallades, a fi que no envaeixin les voreres o les vies públiques.

Es per això, que requerim als propietaris de les parcel·les de la urbanització perquè, abans del 15 d’abril, compleixin amb el seu deure de tenir les seves finques netes i les tanques vegetals tallades
Info General 22-Febrero-2021 19:13