l'Albiol Informa

L’Ajuntament de l’Albiol ha aprovat, en sessió plenària, les bases reguladores dels ajuts econòmics per a les persones residents a l’Albiol, amb una antiguitat mínima de 2 anys al padró municipal anteriors a la data de sol·licitud, que estiguin gravades per l’IBI urbà i que siguin famílies nombroses o que un dels membres de la unitat familiar tingui una minusvalidesa superior al 33%.


Els sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa al Registre General de l’Ajuntament, abans del dia 30 de novembre de 2021.

La quantia dels ajuts regulats en aquestes bases corresponen als següents percentatges:

Un 30 % en el cas de famílies nombroses            

Un 20 % en el cas de persones amb una persona a càrrec amb una minusvalidesa superior al 33%

D’altra banda, també es van aprovar, inicialment, les bases reguladores dels ajuts a la natalitat o l’adopció en l’àmbit del municipi de l’Albiol, per als nens nascuts l’any 2020.

Per cada filla o fill, biològic o adoptat, l’Ajuntament concedirà un ajut en metàl·lic de 200 euros. Cada nen/a només podrà ser subvencionat una vegada.

Podreu consultar les bases d’aquests ajuts al web de l’Ajuntament de l’Albiol.
Info General 06-Abril-2021 08:30