l'Albiol Informa
L’Ajuntament de l’Albiol informa als veïns i veïnes de la necessitat de mantenir les parcel·les netes per reduir el risc d’incendis a la urbanització Masies Catalanes, així com per evitar la proliferació d’animals que poden arribar a ser una plaga.  


En aquest sentit, es recorda la importància que cadascun dels propietaris de les parcel·les mantinguin els terrenys en condicions de seguretat, salubritat i ornament; així complir altres deures d’ús i conservació d’acord amb el que disposa l’article 197 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. De fet, l’Ajuntament de l’Albiol ja va enviar una carta a tots els propietaris de parcel·les del municipi perquè iniciessin la neteja dels terrenys abans de l’increment de les temperatures.


Aquesta obligació de mantenir les finques netes, està prevista també en l’ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys al municipi de l’Albiol, publicada en el BOPT número 284, d’11 de desembre de 2013.


L’article 5.4 de l’esmentada ordenança estableix també l’obligació dels propietaris de mantenir les tanques vegetals de les finques adequadament tallades, a fi que no envaeixin les voreres o les vies públiques.


Es per això, que recordem als propietaris de les parcel·les de la urbanització que compleixin amb el seu deure de tenir les finques netes i les tanques vegetals tallades.
Info General 05-Mayo-2021 08:30