l'Albiol Informa

Per acord del Ple de la corporació municipal, en sessió celebrada el dia 23-7-2021, va aprovar diversos acords amb l’EUC Masies Catalanes, amb motiu de la seva liquidació i dissolució.


Els acords adoptats i que es fan públics són els següents:

- Acceptar la proposta realitzada per l’EUC, segons la qual, aquells propietaris que estan al corrent de pagament i que acceptin que l’EUC destini els diners que els correspon en la liquidació de l’EUC al pagament de la seva quota d’urbanització per l’obra “Finalització i recepció de les obres de la urbanització de la UA5 (Masies Catalanes)”, atenent anteriors aportacions realitzades per l’EUC, aquest Ajuntament entendrà cobrada en la seva integritat la totalitat de la quota d’urbanització del propietari.

- Acceptar que el destinatari dels deutes pendents de pagament de l'EUC sigui l'Ajuntament de l'Albiol.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.


Archivos adjuntos:
Info General 16-Agosto-2021 08:30