A Mezquita Informa
Por Resolución da Alcaldía, aprobouse a convocatoria do procedemento para a contratación da explotación do SERVIZO DO BAR QUIOSCO, situado na piscina municipal da Mezquita.
O prego de cáusulas administrativas particulares que rexerá o procedemento aberto, para a adxudicación do contrato polo Concello da Mezquita da explotación do bar-quiosco
para a tempada 2023 están publicadas no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello   https://amezquita.sedelectronica.gal
No BOP de Ourense nº 122 de 30/05/2023 publícase o prazo de presentación de ofertas ata o 10 de xuño de 2023.


Archivos adjuntos:
Información Xeral 30-Mayo-2023 12:51