Canet d'En Berenguer Informa
CENS DE CADAFALS 2019
FESTES PATRONALS VERGE CONTRA LES FEBRES

Que fins el dia 20 d’agost tots els socis de “l’Associació Clavaris de les Festes de Canet” que vullguen muntar cadafals en setembre, han d’omplir la fitxa d’inscripció de cadafals i entregar-la a l’ajuntament.

Tots els cadafals deuran complir la normativa establida pel govern valencià i en cap cas, podran excedir de les següents mesures: 2,40 x 2,40 metres.

Els Clavaris Informen:

LA REUNIÓ:

La reunió informativa, serà el dia 22 d´agost a les 20:00h al saló d´actes de l´ajuntament.

Assistència obligatòria per a pagar el transport i muntatge de la plaça, el propietari del cadafal que no vinga haurà de delegar en altra persona o parlar amb algun clavari per pagar el tramit.

Els Clavaris 2019

CENSO DE CADAFALES 2019
FIESTAS PATRONALES VIRGEN CONTRA LAS FIEBRES

Que hasta el día 20 de agosto todos los socios de “la Asociación Clavarios de las Fiestas de Canet” que quieran montar cadafal en septiembre, tienen que llenar la ficha de inscripción de cadafales y entregarla al ayuntamiento.

Todos los cadafales deberán de cumplir la normativa establecida por el gobierno valenciano y en ningún caso, podrán exceder de las siguientes medidas: 2,40 x 2,40 metros.

Los Clavarios Informan:

LA REUNIÓN:

La reunión informativa, será el día 22 d´agosto a las 20:00h al salón de actos del Ayuntamiento.

Asistencia obligatoria para pagar el transporte y montaje de la plaza, el propietario del cadafal que no venga tendrá que delegar en otra persona o hablar con algún clavario para pagar el tramite.
Los Clavarios 2019