Ourol Informa
CONVOCATORIA DE AXUDAS DE TRANSPORTE AO ALUMNADO DO CONCELLO DE OUROL QUE REALICE ESTUDOS FORA DO TERMO MUNICIPAL (CURSO ACADÉMICO 2020-2021)


BENEFICIARIOS: Mozos do concello de Ourol que estean cursando Bacharelato ou algunha modalidade de ciclos formativos de grao medio ou superior e graos, masters, teses ou doutorados universitarios, agás os realizados na modalidade de formación a distancia ou online.

REQUISITOS:
- Estar empadroado no Concello de Ourol
- Figurar matriculado no curso académico 2020-2021 en centros de ensinanza financiados con fondos públicos nos que se cursen os estudos relacionados.

TIPO DE AXUDAS:
Segundo a kilometraxe na que estea incluído con arranxo aso seguintes criterios:
- De 1 Km a 15 Km ........................ 120 €
- De 15 Km a 50 Km .......................150 €
- De 50 Km a 175 Km .....................200 €
- De máis de 175 Km ..................... 250 €

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 21 de xullo de 2021

DOCUMENTACION A APORTAR:
- Modelo de solicitude
- Fotocopia do DNI do/a solicitante cotexado co seu orixinal.
- Certificación bancaria da conta corrente do interesado

Xustificación para o cobro da axuda:
1.- Para os alumnos universitarios:
1.1.- Fotocopia da matrícula cotexada co seu orixinal.
1.2.- Extracto do expediente universitario ou certificación do centro académico de terse  presentado polo menos ao 50 % das matrias correspondentes á matrícula do curso 2020-2021.
1.3.- Documentación que acredite a localidade onde se están a cursar os estudos

2.- Para os alumnos/as de Bacharelato ou Formación Profesional:
2.1- Fotocopia cotexada do boletín de cualificación ou certificación académica expedida polo centro ou certificación do centro de terse presentado polo menos ao 50 % das materias correspondentes á matrícula no curso 2020-2021.Archivos adjuntos:
Emprego 06-Julio-2021 09:16