Ourol Informa
OBXECTO

Convócase a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables (Programa UNICO-Bono social), enmarcado no investimento C15.I3 do compoñente 15 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o exercicio 2023.
Persoas beneficiarias
 1. Poderán ser beneficiarias do bono dixital as persoas que xa sexan beneficiarias das prestacións públicas da Risga da Xunta de Galicia ou do IMV do Goberno de España.
 2. Tamén poderá ser beneficiaria calquera outra persoa física maior de idade con ausencia ou déficit grave de recursos económicos ou que se atope en situación ou risco de exclusión social. No caso da exclusión social, verificarase a concorrencia adicional dalgún dos factores de exclusión establecidos no artigo 3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia e a súa normativa de desenvolvemento. Considerarase ausencia ou déficit grave de recursos económicos cando na unidade familiar o nivel de renda sexa igual ou inferior a:
  1. 1,25 veces o IPREM, se non existe unidade familiar ou non hai menores nesta.
  2. 1,75 veces o IPREM, se hai menores na unidade familiar.
 3. Os beneficiarios deberán estar empadroados e ter residencia en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.
 4. Non poderán obter a condición de beneficiario aqueles nos cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 5. Só se poderá conceder un bono dixital por persoa física e por unidade familiar, entendéndose por unidade familiar:
  1. A integrada polos cónxuxes non separados legalmente e, se os houbese:
   • 1º. Os fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentes destes.
   • 2º. Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
  2. Nos casos de separación legal, ou cando non existise vínculo matrimonial, a formada polo pai ou a nai e todos os fillos que convivan cun ou outro e que reúnan os requisitos a que se refire a letra a) deste artigo.
Determinación da renda
Para a determinación da renda da unidade familiar, con carácter xeral sumaranse a base impoñible xeral e a base impoñible do aforro da declaración da renda (IRPF) do último período impositivo con prazo de presentación vencido.

2. Para as persoas non obrigadas a declarar, as bases impoñibles ás que se fai referencia obteranse como resultado de aplicar aos datos existentes na Administración os criterios da lexislación do IRPF

3. Para determinar a renda per cápita tomarase a renda da unidade familiar e dividirase polo número de membros computables da dita unidade.
O solicitante deberá indicar o número de membros computables da unidade familiar, detallando cantos deles son menores de idade, a través da declaración responsable incluída na solicitude (anexo II).
Características do bono dixital
 1. O bono dixital contribuirá a financiar a contratación de novos servizos de conexión a banda larga ou o incremento da velocidade dos xa contratados desde unha localización fixa e irá destinado a persoas físicas de unidades familiares que fosen identificadas como vulnerables.
 2. O bono dixital permitiralle ao solicitante unha minoración mensual de ata 20 euros na factura emitida pola entidade colaboradora elixida durante un período de ata 12 meses, chegando a acadar como máximo os 240 euros.
 3. O recoñecemento do dereito a recibir o bono dixital a unha unidade familiar e a contía do dito bono é independente do número de membros integrantes dela.
 4. O servizo de acceso que ofertarán as entidades colaboradoras terá como mínimo as seguintes características:
  1. O servizo de conexión terá asociada unha velocidade de transferencia de datos de, como mínimo, 30 Mbps en sentido da rede ao usuario (DL) en condicións de hora punta, entendida esta como a velocidade alcanzada polos usuarios finais durante un período dunha hora no momento de ocupación máxima da rede.
  2. O servizo de acceso á banda larga realizarase a través da tecnoloxía máis adecuada en cada caso co fin de respectar o principio de neutralidade tecnolóxica.
  3. Modalidade de acceso: non existirá limitación horaria para o acceso ao servizo nin limitación ao volume mensual dos datos descargados.
 5. Non son obxecto desta axuda outros servizos que a entidade colaboradora poida prestar a través do mesmo acceso (voz, televisión, etc.). Sen prexuízo de que os usuarios poidan contratar os ditos servizos de forma adiciona
Forma de presentación da solicitude
Se ben as persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes  a través do formulario normalizado, Anexo I dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) ou ben de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, recoméndase a presentación telemática a través dunha persoa autorizada, como pode ser o persoal dos servizos sociais comunitarios xa que dispón dun formulario habilitado expresamente ao efecto na plataforma HSUEhttps://hsue.xunta.gal (Ver instruccións no Documento 20230711 - Bonos dixitais.doc)
Archivos adjuntos:
Servicios Sociales 24-Julio-2023 09:15