Pazos de Borbén Informa
A PARTIR DE HOXE 27/06/2020 MÁSCARA : - Agora obrigatoria tamén en espazos abertos (se non se garantiza unha distancia interpersoal de 1,5 metros en todo momento) e en espazos públicos pechados de uso público - Prohibido o uso de máscaras con válvula exhalatoria (agás usos profesionais sinalados) PERSOAS CON SINTOMATOLOXÍA, CASOS DE CONTACTO OU SOSPEITOSOS deben comunicalo ás autoridades sanitarias e restar na casa sen poder abandonala en ningún caso salvo autorización e evitar o contacto co resto dos convivintes PROHIBIDO O USO DE PIPAS E DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN DE TABACO COMPARTIDOS VEHÍCULOS ATA 9 PRAZAS tantas persoas como prazas teña ocupando en último lugar a fila do condutor A PARTIR DO 1 DE XULLO ******************************************************************** COROS E AGRUPACIÓNS VOCAIS (actuacións e ensaios) -distancia mínima interpersoal de 3 metros -uso da máscara obrigatorio ORQUESTRAS, BANDAS E OUTRAS AGRUPACIÓNS MUSICAIS -distancia mínima de seguridade ou restar membros da banda -máscara obrigatoria agás para os vocalistas ou músicos de instrumentos de vento no intre da intervención ******************************************************************** ACTOS DE CULTO, ROMARÍAS, DESFILES, MÚSICA E BAILE EN ESPAZOS ABERTOS -medidas ditadas polo concello -espazo e itinerario delimitado -máximo 1000 persoas -uso obrigatorio da máscara ******************************************************************** ALBERGUES ao 75% da súa capacidade ******************************************************************** CARREIRAS, RALLIES... EVENTOS DEPORTIVOS EN ESPAZOS ABERTOS CON PÚBLICO -autorización do concello ou autoridade autonómica (se é en varios termos municipais) -público máximo 1000 asistentes -uso da máscara obrigatorio no público ******************************************************************** CAMPAMENTOS E ACTIVIDAES INFANTO-XUVENÍS -ao aire libre: 75% do aforo máximo 250 persoas -espazos pechados 75% do aforo máximo 150 persoas ******************************************************************** PRAIAS -espazo por persoa: 3 metros cadrados -garantir a distancia de seguridade con limitacións na capacidade, no tempo de permanencia, nos aparcadoiros, accesos e saídas ******************************************************************** PARQUES INFANTÍS, ZONAS DEPORTIVAS E OUTROS ESPAZOS ABERTOS ... -pacidade máxima 1 persoa / 3 metros cadrados ******************************************************************** DISCOTECAS, PUBS... ESTABLECEMENTOS DE LECER NOCTURNO -2/3 da súa capacidade -consumo en barra/mesa/agrupacións de mesas gardando distancia de seguridade -terrazas destes establecementos 75% da capacidade -máximo 20 persoas/mesa -rexistro dos datos de contacto de clientes (mater durante 28 días) ******************************************************************** FESTAS, VERBENAS E EVENTOS POPULARES -1 persoa/ 3 metros cadrados -ata 1.000 persoas en espazos <8.000 metros cadrados -ata 2.000 persoas en espazos > 8.000 metros cadrados -acoutar o espazo con establecemento de puntos de entrada e saída e controis de capacidade -escenario cercado a 4 metros do público. En ningún caso se permitirá o acceso de persoas do público ao escenario. -medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal no interior e no exterior do recinto -máscara obrigatoria con recordatorios con carteis, megafonía... - dispensadores de solución/xel hidroalcohólico ******************************************************************** ATRACCIÓNS DE FEIRAS -1 persoa/3 metros cadrados (sen contar a superficie ocupada polas atraccións) -máximo 700 persoas para os espazos < 8.000 metros cadrados. -máximo 2.000 persoas en espazos > 8.000 metros cadrados - acoutar o espazo destinado ás atraccións,con puntos diferenciados para entrada e saída e controis da capacidade - medidas para manter a distancia de seguridade, no interior e no exterior e poderán a acoutarse ou sectorizar zonas -máscara obrigatoria e mensaxes recordatorios -atraccións máximo 50% da capacidade (en asientos garantindo sempre distancia mínima interpersoal (agás convivintes) -dispensadores na entrada, saída e interior do recinto ******************************************************************** CONSERVATORIOS, ESCOLAS DE MÚSICA E DANZA -máscara durante toda a clase e evitarase contacto físico -alumnos e profesores de instrumentos de vento quitarán a máscara só no momento do uso do instrumento - recomendarase o uso de pantallas ou anteparos - instrumentos compartidos desinfectaránse tras o seu uso por cada alumno. - limpar e desinfectar con maior periodicidade os chans ******************************************************************** Poderán superarse os límites de capacidade e asistencia , logo de autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, a solicitude dos titulares, promotores ou organizadores das actividades acompañada dun plan de prevención de contaxios. RECOMÉNDASE A LECTURA DO TEXTO ÍNTEGRO: http://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/200627_modificacions_normalidade_dog_126.pdf
Info Xeral 29-Junio-2020 11:43